نهادهای امنیتی به مثابه کارگزاران جامعه پذیری؟

نویسنده

چکیده

مشخصه‌های بی‌ثباتی در مقطع زمانی کنونی و در فضای پس از 11 سپتامبر، موجب شده است فضای مناسب‌تری برای ابتکار عمل ناتو در عرصه تعاملات امنیتی-سیاسی بین‌المللی فراهم آید. بر همین اساس ناتو تلاش می‌کند تا مقوله جامعه‌پذیری در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی را در گستره امنیتی عملیاتی کند. در این چارچوب ناتو در تعامل با کشورهای مزبور بر مقوله آموزش و ترغیب در روند جامعه‌پذیری نوین، تأکید ویژه‌ای نموده است

کلیدواژه‌ها