انگاره‌های شکل‌دهنده هویت روسی

نویسنده

چکیده

ایده‌ها، تصورات و انگاره‌ها، به ویژه هنگامی که واقعیت‌ها به‌طور مداوم در حال تغییرند و یا مبهم هستند، بسیار حائز اهمیت‌اند. اینکه روس‌ها هویت و منافع خود را چگونه تعریف می‌کنند و یا چه تصوری از جهان بیرونی دارند و یا چه اصول خدشه‌ناپذیری را در این تعاریف مورد تأکید قرار می‌دهند، حتی بیش از واقعیت‌ها در شکل‌دهی به رفتار آنها نقش دارد. مقاله انگاره‌های هویت روسی با تأکید بر ناکارآمد بودن مفهوم بحران هویت در تحلیل شرایط جدید روسیه، سه انگاره قدرت، سرزمین و تمایز را به عنوان انگاره‌های عام و مشترکی که سیاست خارجی روسیه را طی سالهای پس از فروپاشی شوروی به پیش برده است، مورد بررسی قرار می‌دهد

کلیدواژه‌ها