تداومی برای خلاقیت امام خمینی(ره) و نوجویی در اندیشه و عمل یک دولت مدرن

نویسنده

چکیده

مبحث تأسیس دولت جمهوری اسلامی در شکل و رفتار ادامه تاریخ دولت مدرن در ایران بود. اما فراتر از این، مقاله حاضر در پی نشان دادن عمق و ژرفایی است که در تأسیس جمهوری اسلامی نهفته است. این ژرفا ما را وا می‌دارد که فراتر از این بیندیشیم که تأسیس دولت جمهوری اسلام، حسب تصور رایج، گامی صرفاً در مسیر هماهنگ‌سازی مدرنیزاسیون اقتصادی با مدرنیزاسیون سیاسی بوده است. در واقع، انضمامی‌سازی ارزش‌های کهن و نهایتاً خلق یک علم سیاست جدید ایرانی است

کلیدواژه‌ها