مسائل ساختاری در فرآیند بودجه‌ریزی ایران

نویسنده

چکیده

بررسی مقایسه‌ای نیازهای ساختاری بودجه‌ریزی در مقوله‌های سیاسی و فنی، وضعیت موجود تهیه و اجرای بودجه در ایران و امکان‌سنجی برای اصلاحات مورد نظر نشان می‌دهد که در ایران پیش‌نیازهای اصلاح نظام بودجه‌ریزی فراهم نیست و در چنین شرایطی اقدام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تغییر طبقه‌بندی‌های مالی و ایجاد شاخصهای جدید هرچند گامهای مهمی است ولی نمی‌توان انجام این تغییرات را شرط کافی برای عملیاتی کردن بودجه دانست. حرکت به سمت اصلاحات مستلزم دستیابی به مبانی نظری و سیاسی ویژه‌ای است که نقش گروه‌های ذی‌نفوذ اقتصادی-اجتماعی در آن ترسیم و برپایه خروج تدریجی درآمدهای نفتی از مدیریت مستقیم بخش عمومی تنظیم شده باشد

کلیدواژه‌ها