رهیافتی بر روش‌شناسی تبیین استراتژی توسعه گاز کشور

نویسنده

چکیده

اختلاف‌نظرها و تفاوت در دیدگاههای موجود در زمینه توسعه گاز طبیعی در کشور و نحوه استفاده از آن در آینده همگی بیانگر آنست که هنوز تصویر روشنی از استراتژی‌ها و برنامه‌های توسعه گاز طبیعی در کشور وجود ندارد. در این مطالعه تلاش خواهد شد که جهت رسیدن به یک روش‌شناسی شخصی نکاتی به صورت فهرست‌وار مورد توجه قرار گیرد، البته نباید برای رسیدن به وحدت نظر در این زمینه با توجه به تحولات و فناوری‌های موجود در این مقوله امیدوار بود. در این مطالعه ضرورت تدوین برنامه جامع انرژی همچنین عرضه و تقاضای گاز تا سال 1394 پیش‌بینی شده است که نتایج این بررسی بیانگر محدودیت گاز در کشور جهت مصرف و تزریق در داخل در سالهای اخیر می‌باشد

کلیدواژه‌ها