الگوی آسیایی امنیت انرژی: مسیری برای همکاری

نویسنده

چکیده

توسعه امنیت انرژی در وضعیت فعلی یکی از موضوعات پراهمیت در امنیت بین‌المللی به شمار می‌آید. این موضوع به ویژه برای کشورهای آسیایی دارای اهمیت و قابلیت چالش‌‌زایی بیشتری است، زیرا این کشورها از بالاترین نرخهای مصرف و رشد مصرف انرژی در جهان برخورداند. مسیر مناسب برای رفع این چالش در آسیا، همکاری دوسوی قاره است، زیرا شرق و جنوب آسیا مصرف‌کنندگان اصلی انرژی و غرب آن، تولیدکنندگان عمده این ماده را در خود جای داده است. طراحی و عملیاتی ساختن چارچوبی برای نهادینه ساختن همکاری میان دو سوی قاره در وضع کنونی و به ویژه برای آینده، از عقلانیت و الزام برخوردار است