توسعه نباید در حد آرزو باقی بماند

نویسنده

چکیده

همه ملتها بر مبنای باورها، فرهنگ، ارزشها، منافع و مصالح خود دارای آمال آرزوها و آرمانهایی هستند. دستیابی به آنها برای هر ملتی روز مهم، تاریخی، سرنوشت‌ساز و روز عزت در زندگی آنها محسوب می‌شود. ملت بزرگ ایران از دیرباز در پی دستیابی به آمال و آرزوها و آرمان‌‌های بسیار اساسی و مهم خودش بوده است. ما می‌دانیم آرمان و آرزو و آمال یک جمع یا ملت تا زمانی که دارای مدیریت، استراتژی و برنامه نباشد، همچنان در حد یک آرزو باقی خواهد ماند. ازآن زمان که آمال و آرزوی یک ملت، به یک هدف ملی تبدیل شود، بسیار ارزشمند است. هدف ملی از آن زمانی است که برای دستیابی به آمال و آرزو با یک اجماع نظر و یا با وحدت نظر و مدیریت و رهبری، استراتژی و یک برنامه دقیق، همراه گردد.