تطبیق تعریف تروریسم از دیدگاه برخی بازیگران مؤثر در نظام بین‌الملل

نویسنده

چکیده

تروریسم به‌طور رسمی توسط بسیاری از کشورها و بازیگران بین‌المللی تعریف شده است. اگرچه هرکدام از این تعاریف تا حدودی با یکدیگر متفاوت هستند اما نشان می‌دهد که بازیگران مختلف چگونه «دشمن» را تعریف می‌کنند. اختلاف تعریف‌ها و فهرست‌هایی که سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا راجع به تروریسم، تروریست و سازمان‌های تروریستی ارائه می‌کنند نشان‌دهنده دیدگاههای گوناگون و سیاست‌های جهانی مختلف راجع به آن است. مثلاً در کشوری مانند ترکیه که سابقه 20 ساله تلاش علیه تروریسم دارد، تعریف این مفاهیم عمدتاً به سیاست‌های تروریستی به وسیله سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپاست و اینکه چگونه می‌توان از این تعاریف برای ساماندهی جامعه جهانی در مواجهه با آن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها