آزادی در گفتمان سیاسی غرب

نویسنده

چکیده

بحث درباره مقوله آزادی و خواست آزادی یکی از چالش‌های بزرگ تاریخ جوامع بوده است. مفهوم آزادی در طول زمان فراز و نشیب‌هایی طی کرده و در عصر حاضر در بستر گفتمان سیاسی و اجتماعی از محدوده آزادی‌های سیاسی فراتر رفته و در صدر مباحث حقوقی و حقوق شهروندی جای گرفته است. آزادی یکی از شرط‌های اساسی دموکراسی محسوب می‌شود و اینک در تعاملی پیش رونده همچنان مسئله مبرم بسیاری از جوامع به‌شمار می‌آید. آنچه رویکرد جوامع را به این مسئله از یکدیگر متمایز می‌کند، تعابیر و تفاسیری است که فرهنگ‌های مختلف از مسئله آزادی ارائه می‌دهند. برای تحقق آزادی عمومی ایجاد قوانین حقوقی منبعث از حقوق بشر ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها