بررسی علل فقدان پویایی در سازمان‌های فرهنگی و آموزشی کشور

نویسندگان

چکیده

در راستای شناسایی و توصیف علل و عوامل فقدان پویایی فرهنگی کشور در این نوشتار نخست به معرفی فرهنگ پویا پرداخته و تفاوت آن با فرهنگ ایستا تشریح می‌گردد. در ادامه ضمن تأکید براین مهم که فرهنگ برای تداوم حیات نیازمند حرکت و سرعت می‌باشد به تعریف انجماد و انسداد فرهنگی پرداخته و پویایی فرهنگی و تغییراتت مدیرانه به عنوان راه‌کارهای مناسب برای مواجهه با چالش‌های ناشی از فقدان مدیریت معرفی می‌گردند. سپس علل فقدان پویایی فرهنگی در کشور در چهار محور عمده توصیف می‌گردند: نخست ناکارآمدی‌های سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی در 20 مورد، نیمی مربوط به آسیب‌های خط‌مشی‌گذاری (کلان) و نیم دیگر مربوط به آسیب‌های مدیریت سازمان‌های فرهنگی (خرد) معرفی می‌گردند سپس ناکارآمدی‌های ساختار آموزشی در دو بخش، یکی مربوط به نظام آموزش و پرورش و دیگری مربوط به نظام آموزش عالی (دانشگاه‌ها) توصیف می‌گردند. در ادامه به ناکارآمدی نخبگان به عنوان سومین عامل فقدان پویایی فرهنگی اشاره نموده و تأثیر نقش نظریه‌پردازی نخبگان در توسعه و پیشرفت کشورها بررسی می‌گردد. در خاتمه سیاست‌زدگی در مدیریت کشور به عنوان آخرین عامل در ایجاد انجماد و انسداد فرهنگی توصیف می‌گردد.

کلیدواژه‌ها