تحلیل حساب‌های ملی بهداشت و درمان ایران

نویسنده

چکیده

موضوع این مقاله تحلیل صورت‌های مالی هزینه‌های بخش بهداشت و درمان کشور در چارچوب تحلیل‌های اقتصاد کلان و براساس داده‌هایی است که در طرح پژوهشی «حساب‌های ملی بهداشت و درمان ایران-سالهای 1380-1350»، توسط نگارنده تهیه شده است. تحلیل و ارزیابی ارائه شده با نشان دادن تصویری از وضعیت اقتصادی بخش بهداشت و درمان، ضرورت توجه به تدوین سیاست‌هایی را در سه بخش مهم خاطر نشان می‌سازد: الف) نحوه تأمین هزینه‌های بخش بهداشت، ب) تنظیم روابط مالی بین بخش بهداشت و درمان و بخش‌های اصلی در توضیح هزینه ناخالص داخلی (GDE) یا مجموع منابع مالی هزینه‌ها در اقتصادی ملی، ج) نحوه تنظیم روابط مالی یا هزینه‌ها در زیربخش‌های اصلی در بخش بهداشت و درمان، در حال حاضر نبود توجه مناسب به تحلیل صورت‌های مالی هزینه‌ها برای کل فعالیت‌های بخش بهداشت و درمان سیاست‌های مورد انتظار در بخش، از جمله موضوعاتی است که روند آینده و مشارکت کلیه عوامل مؤثر در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و انجام اصلاحات در بخش را با ابهام مواجه نموده است.

کلیدواژه‌ها