آشفتگی معنایی تروریسم در گفتمان علمی و سیاسی

نویسندگان

چکیده

«تنها چند ساعت پس از واقعة 11 سپتامبر 2001، بسیاری از روزنامه‌نگاران و اصحاب دانشگاه‌ها در آمریکا نوشتند که دوره پست‌مدرنیسم به سر آمده، مرز میان خیر و شر مشخص شده و نسبی‌گرایی بالاجبار منسوخ شده است.»

کلیدواژه‌ها