آثار کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی بر عرضه تسهیلات و بار مالی آن برای دولت

نویسنده

چکیده

در ادبیات اقتصادی، نرخ سود بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و صاحب‌نظران اقتصادی در مورد تعیین نرخ مذکور و اثرات افزایش یا کاهش آن بر متغیرهای هدف اقتصادی مجادله نموده‌اند. افزایش صادرات غیرنفتی از جمله این اهداف می‌باشد. در این مقاله اثرات احتمالی کاهش 5 درصدی نزخ سود تسهیلات اعطای سیستم بانکی به بخش صادرات بر عرضه‌ی تسهیلات و همچنین بار مالی کاهش مذکور برای دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها