در پرتو شرایط جدید منطقه‌ای کاوشی در روابط ایران و عربستان سعودی

نویسنده

چکیده

هدف اصلی نویسنده‌ی مقاله، بررسی، تحلیل و ارزیابی روابط سیاسی ایران و عربستان سعودی پس از حادثه‌ی یازدهم سپتامبر، حول تحولات حساس عراق از منظر منافع ملی، ژئوپولتیک و منافع ایدئولوژیک دو کشور می‌باشد. به اعتقاد نویسنده، عمق آینده‌ی روابط سیاسی دو کشور بر سر عراق با تفاهم مشترک و امید به تحقق اراده‌ی مشترک دو طرف برسر منافع حساس ایدئولوژیک و ژئوپولتیک امکان‌پذیر است و در این راستا براین باور است که تفاهم مشترک جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر سر عراق می‌تواند به تفاهم مشترک دو کشور در مسائل حساسی چون پرونده‌ی هسته‌ای ایران، اوپک و آینده‌ی سیاست‌های مشترک نفتی و ترتیبات امنیتی خلیج‌فارس بینجامد و عمق تعارض دو طرف بر سر عراق نیز به اتخاذ مواضع تند از سوی دو طرف خواهد انجامید. بنابراین ایران و عراق ضروری است به تدبیر در خصوص تفاهم مشترک برسر عراق جدید و حضور هدفمند آمریکا در این کشور بیندیشند. نویسنده سطح تحلیل ارزیابی روابط سیاسی و سیاست خارجی دو کشور ایران و عربستان سعودی را شامل جغرافیای سیاسی دو کشور و نیز ادراکات و برداشت نخبگان سیاسی و مقامات ارشد دو کشور می‌داند.

کلیدواژه‌ها