چالش‌ها و ابهام‌ها تطبیق تعریف تروریسم در دیدگاه پاره‌ای بازیگران مؤثر بین‌المللی

نویسنده

چکیده

تروریسم به طور رسمی توسط بسیاری از کشورها و بازیگران بین‌المللی تعریف شده است. اگرچه هر کدام از این تعاریف تا حدودی با یکدیگر متفاوت هستند اما در عین حال نشانگر آن است که بازیگران مختلف چگونه «دشمن» را تعریف می‌کنند. اختلاف تعریف‌ها و فهرست‌هایی که سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا راجع به تروریسم، تروریست و سازمان‌های تروریستی ارائه می‌کنند نشان‌دهنده‌ی دیدگاه‌های گوناگون و سیاست‌های جهانی مختلف راجع به آن است. مثلاً در کشوری مانند ترکیه که سابقه‌ی 20 سال تلاش علیه تروریسم دارد، تعریف این مفاهیم عمدتاً ب سیاست‌های داخلی محدود می‌شود. هدف این مقاله ارائه و تطبیق معانی رسمی ترور، تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی به وسیله سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپاست و اینکه چگونه می‌توان از این تعاریف باری سامان‌دهی جامعه جهانی در مواجهه با آن، استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها