جایگاه نفت خلیج‌فارس در سیاست انرژی و استراتژی امنیت ملی آمریکا

نویسنده

چکیده

کنترل نظام بین‌المللی سامان‌دهی انرژی با بقاء و جایگاه ابرقدرتی ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی انرژی جهان گره خورده است. بررسی پراکندگی جغرافیایی ذخایر نفت جهان به وضوح حاکی از تمرکز این منابع در منطقه خاورمیانه و به ویژه خلیج‌فارس است و همین عامل، سرنوشت ایالات متحده را با این منطقه به عنوان غنی‌ترین عرصه‌ی جغرافیای جهان از حیث منابع نفتی پیوند می‌زند. مقاله‌ی حاضر به بررسی جایگاه امنیت انرژی در شکل‌گیری و تدوین سیاست ملی انرژی (مصوب مه سال 2001) و استراتژی امنیت ملی (مصوب سپتامبر سال 2002) ایالات متحده می‌پردازد و از طریق تبیین نقش منابع نفتی خلیج فارس در طراحی سیاست ملی انرژی و استراتژی امنیت ملی آمریکا، می‌کوشد تا تصویر روشن‌تری از سیاست خارجی ایالات متحده در قبال خلیج‌فارس به ویژه در دوران ریاست جمهوری بوش، پس از 11 سپتامبر ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها