جمهوری اسلامی ایران و طرح خاورمیانه بزرگ

نویسنده

چکیده

به اعتقاد نویسنده‌ی مقاله اگرچه بعد از حادثه‌ی یازدهم سپتامبر کشورهای غربی به خصوص آمریکا بر سر مسئله اصلاحات در خاورمیانه تأکید زیادی به عمل آورده‌اند ولی در خصوص چگونگی انجام اصلاحات و طرح خاورمیانه‌ی بزرگ همواره اختلاف‌نظر وجود دارد. از این منظر به اعتقاد نویسنده، طرح خاورمیانه‌ی بزرگ به مثابه‌ی واقعیتی که واکنش متناسبی را طلب می‌‌کند باید مورد واکاوی و تعریف مجدد قرار بگیرد. براین اساس در این مقاله تلاش شده‌ است تا از طریق آشکارسازی لایه‌ها و سطوح مختلف طرح خاورمیانه‌ی بزرگ یعنی سطوح تحلیل نظری، تحلیل سیاست بین‌المللی و سیاست خارجی آمریکا، رویکردهای متناسبی که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند و یا به عبارتی باید در برابر هریک از لایه‌ها اتخاذ کند تبیین گردد. به اعتقاد نویسنده، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای باید با پرهیز از انفعال و در پیش گرفتن رویکردی مشخص چون طرح الگویی درون‌زا برای اصلاحات و باز تعریف جوامع ملی به تبیین رویکرد مناسب در خصوص طرح خاورمیانه‌ی بزرگ اهتمام ورزد.

کلیدواژه‌ها