نقد دیدگاه چین در زمینه اصلاحات شورای امنیت

نویسنده

چکیده

اصلاحات در ساختار سازمان ملل متحد به ویژه در شورای امنیت بیش از یک دهه است که ذهن کارشناسان مسائل بین‌المللی را به خود معطوف کرده است. با توجه به اهمیت موضوع اصلاحات، دبیر کل سازمان ملل، هیئت عالی رتبه‌ای را برای ساختن شورای امنیت و افزایش تعداد اعضای آن تعیین نمود. هیئت مذکور نیز در گزارش خود به ارائه دو گزینه در این ارتباط پرداخت که البته نظر هیچ کدام از کاندیداهای احتمالی احراز کرسی دائم در شورای امنیت را تأمین نکرد. به نظر می‌رسد 5 اعضای دائم شورای امنیت که از حق وتو نیز برخوردارند، مایل به اعطای این حق به اعضای جدید نیستند. چین نیز که یکی از 5 قدرت دارای حق وتوست، اضافه شدن اعضای جدیدی همچون ژاپن و هند را خطری برای موقعیت خود، به عنوان تنها قدرت آسیایی واجد حق وتو در شورای امنیت، می‌داند. این مقاله نیز که توسط یکی از کارشناسان برجسته مرکز مطالعات امنیتی آسیا-پاسفیک در هاوایی نوشته شده است دیدگاه چین را درباره اصلاحات در شورای امینت مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها