همبستگی ملی و مشارکت عمومی

نویسنده

چکیده

مشارکت از مطالبات دائمی و همیشگی ملت و همبستگی نیاز مستمر کشور است و بی تردید دستیابی به اهداف ملی و تامین منافع ملی بدون این دو اصل امکان پذیر نمی باشد.; بی تردید در صورت وجود اختلاف، شکاف و چند دستگی، عدم انسجام و یا غیبت مردم از صحنه مسائل مهم سیاسی و اجتماعی هیچ دولتی قادر نخواهد بود برنامه های اساسی و مهم را در کشور به سرانجام برساند.;

کلیدواژه‌ها