کاربرد نظریه مک اینتایر در رشد آموزش و پرورش

نویسندگان

چکیده

یکی از دلمشغولی‌ها و حتی دغدغه‌های اصلی آموزش و پرورش معاصر، بهبود مدارس است. امروزه به سختی می‌توان مدرسه‌ای را یافت که درگیر مسئله بهبود مدرسه نباشد. فشار ابتکار عمل‌های دولتی در این زمینه و ظهور تحقیقات مرتبط، بیشتر از آن است که قابل چشم‌پوشی باشد. حال ببینیم آنچه مدارس تحت دستورالعمل کلی بهبود مدرسه انجام می‌دهند چیست؟ ; از آنجا که مسئله بهبود مدرسه، مربوط به بهتر کردن مدارس است، عبارتی پرارزش است. به علاوه چون در اینجا مفهوم «بهتر» به یک معنا، نشان‌دهنده‌ی اصلاح دانش آموزاتن است، ارزش‌های اخلاقیاتی چه شناخته شوند و چه شناخته نشوند، مسلماً دخیل خواهند بود. بنابراین، مقاله پیش‌رو تفسیری از دیدگاه فلسفه‌ی اخلاقیاتی ارائه می‌کند و بر مبنای تجربیات من از تعداد کمی از مدارس در نقاط مختلف کشور (انگلستان) نگارش یافته است.این مدارس به هیچ پروژه بهبود بیرونی خاصی مرتبط نیستند و اساساً برای خود فعالیت می‌کنند و بی‌شک نماینده عام روند کلی مدارس متوسطه هستند;