تحلیل قدرت سیاسی از دیدگاه استیون لوکس؛ قدرت از نگاه کثرت‌گرا، اصلاح‌طلب و رادیکال

نویسنده

چکیده

در مباحث پس از جنگ جهانی دوم، درباه‌ی ماهیت قدرت سیاسی دیدگاه‌های مختلفی وجود داشت. «استیون لوکس» به عنوان یکی از تحلیل‌گران سیاسی، در کتاب «قدرت، نگرشی رادیکال» (1982) درصدد برآمد به جمع‌بندی و تحلیل نظریه‌ی ارائه شده از قدرت تا سال‌های اواخر دهه‌ی هفتاد بپردازد. در این راستا، او سه نگرش کلی به قدرت سیاسی را در چارچوب «کثرت‌گرایی» (دیدگاه تک بُعدی)، «اصلاح‌طلبانه» (دیدگاه دوبعدی) و آنچه که وی آن را «نگرش رادیکال» یا «دیدگاه سه بعدی» از قدرت می‌خواند، موردی بررسی قرار داد. در این مقاله با توجه به اهمیت کارِ لوکس در جمع‌بندی نظریات ارائه شده از قدرت در دهه‌های 1950 تا 1980، درصدد طرح دیدگاه وی برمی‌آییم