چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 84

نویسندگان

چکیده

نماگرهای ادوار تجاری در سه دسته نماگرهای آینده‌نگر، هم‌زمان و گذشته‌نگر بر مبنای تئوری ادوار تجاری در دهه 1980 توسط کشورهای OECD توسعه داده شده است. این نماگرها، نماگرهایی هستند که با ادوار تجاری (اقتصادی) در اقتصاد ارتباط معنی‌داری دارند. در حال حاضر از 11 نماگر آینده‌نگر، 4 نماگر هم‌زمان و 7 نماگر گذشته نگر به عنوان مهمترین نماگرهای ادوار تجاری در ادبیات موضوع تحقیق نام برده می‌شود