هم پیوندی فرهنگ با موانع توسعه در ایران

نویسنده

چکیده

نویسنده در این مقاله به گونه ای موجز، یا دسته بندی نظریات گوناگون در این زمینه به ارائه شواهدی چند از تاریخ و فرهنگ ایران می پردازد تا نشان دهد مواردی چون تک روی و چند گانگی رفتاری یا به عبارت دیگر شماری خلق و خوی ایرانیان مانع از تحقق توسعه در ایران است.

کلیدواژه‌ها