راهبرد بومی سازی فناوری در متروی پایتخت

نویسنده

چکیده

معضلات ترافیک شهر تهران، ریشه در فرهنگ وارداتی خودرو، بافت سنتی شبکه معابر، استفاده از وسیله نقلیه به عنوان منبع امرار معاش، فرسوده شدن اتومبیل های با عمر بالا و سایر مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد. محدودیت اعتبارات تخصیص یافته به بخش عرضه سیستم حمل و نقل، سطح تسهیلات ارائه شده توسط گردانندگان سیستم را در حد پایینی نگه داشته است.

کلیدواژه‌ها