در جستجوی سنجه، از کانت تا هابز؛ واکاوی در مفهوم عدالت

نویسنده

چکیده

«سنت ارسطویی» و «سنت جان لاک» در اندیشه‌های مربوط به عدالت و به‌طور کلی اخلاق تأثیر زیادی داشته‌اند. هر دو سنت با حیات دموکراسی‌های مشروطه معاصر تطابق یافته‌اند. شاید واژه «سترون شده» [ترمیمم شده] توصیف بهتری را ارائه دهد؛ به خصوص در مورد ارسطو. در نگاه اول، دیدگاه ارسطو و لاک با یکدیگر در تضاد می‌باشد، اما به نظر من چنین برداشتی سطحی است. در واقع لاک شدیداً فردگراست. درحالی که ارسطو بر ماهیت اجتماعی این حیوان ناطق تأکید دارد: که یک فرد در هویت خودش در انسان بودن خودش، بخشی از یک کل بزرگ‌تر است.

کلیدواژه‌ها