درنگی در واکنش‌ها؛ جهانی شدن و سیاست مقاومت

نویسنده

چکیده

; گیلز، گردآورنده مجموعه مقالات «جهانی شدن و سیاست مقاومت»، کتاب را با این جمله پیامبرگونه آلبر کامو آغاز می‌کند که «عصیان یکی از ابعاد ذاتی انسان است». مجموعه مقالات این کتاب، پیش‌تر در شماره اختصاصی مجله Economy New Politicd (جلد دوم، شماره اول، مارس 1997) چاپ شده‌اند. کتاب از دو بخش و 18 مقاله تشکیل شده که بخش نخست با عنوان «جهانی شدن و مقاومت: تفکر از مجرای سیاست»، دارای هشت مقاله و بخش دوم با عنوان «استراتژی‌های مقاومت: از محلی تا جهانی» دربرگیرنده ده مقاله است. پیش درآمد کتاب با عنوان چپ اجتماعی و نظام بازار را جان گالبریث به رشته تحریر درآورده است.

کلیدواژه‌ها