درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف دنیای انگلوساکسون؛ عدالت در آرای رالز

نویسنده

چکیده

قریب به دو هزار و چهارصد سال پیش، یک روز که در چند فرسخی شهر آتن یکی از جشنهای دینی یونانیان باستان برپا بود، سقراط به همراه گلاوکن به تماشای جشن می‌روند. پس از پایان جشن سقراط به اصرار برخی از دوستان به خانه‌ی پیرمردی به نام سفالوس می‌رود. در این خانه مکالمه‌ای فلسفی رخ می‌دهد که شرح آن را افلاطون در رساله «جمهور» آورده است. آنچه که در این مکالمه حائز اهمیت است، پرسش سقراط از حاضران آن جمع است که این مکالمه را جاودانه ساخته است.

کلیدواژه‌ها