تأملی ریشه‌نگر در پیوندها؛ قرآن و سیاست

نویسنده

چکیده

برای فهم دیدگاه قرآن در مورد سیاست از سؤالات زیر شروع می‌کنیم: ; - ماهیت سیاست از نظر قرآن چیست؟ ; - چه اجزایی سیاست را تشکیل می‌دهند؟ ; - چگونه این اجزاء بر یکدیگر اثر متقابل می‌گذارند؟ ; با توجه به اینکه واژه سیاست در قرآن به کار نرفته، ابتدا به ادبیات رایج در این‌باره رجوع می‌کنیم و تعاریف موجود درباره سیاست را استخراج می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها