کندوکاوی در تمهیدات نظام بین‌الملل پیرامون حقوق بشر و جلوگیری از شکنجه

نویسنده

چکیده

; شکنجه علی‌الاصول به عنوان آزار جسمی و روحی شخصی برای وادار کردن او به اقرار تعریف شده است و به بیان کامل‌تر به معنای اعمال زور یا خشونت روانی یا جسمانی، علیه یک فرد به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات با تهدید و زور یا تحقیر، تنبیه یا ارعاب است.

کلیدواژه‌ها