فراز و نشیب‌ها؛ گفتمان عدالت در اندیشه‌ی سیاسی غرب

نویسنده

چکیده

«اگر عدالت نباشد زندگی به زحمتش نمی‌ارزد». کانت ; عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است و مثل آزادی قرین و همزاد آدمی است. ولی برای درک مفهوم عدالت باید به مفهوم مخالف آن رجوع کرد؛ یعنی فهم بهتر عدالت با توجه به مفهوم ملموس‌تر ظلم به وجه آسان‌تری صورت می‌گیرد. برای درک عدالت در اندیشه‌ها باید مفاهیم دیگری مثل آزادی و برابری نیز فهمیده شوند چرا که این سه مفهوم (عدالت، آزادی و برابری) با یکدیگر روابط پیچیده‌ای دارند و مثلث فلسفه اخلاقی-سیاسی را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها