قانون در سنجش عدالت

نویسنده

چکیده

انسان؛ آزاد متولد می‌شود، اما همه جا در زنجیر است». روسو ; در بادی امر به نظر می‌رسد که «قانون» و «عدالت»، از دو جنس متفاوت و ظاهراً متضاد هستند؛ ولی همواره در طول تاریخ و در درازنای اندیشه سیاسی لازم و ملزوم یکدیگر (همچون پیچ و مهره) بوده‌‌اند. بنابراین سؤال اساسی در باب کیفیت رابطه و تعامل این دو است. سؤال این است که، قانون که از جنس نهی و منع و ممانعت است، چگونه با عدالت که سودای دیرین تنعم و تمتع است می‌تواند سر سازگاری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها