قواعد تحول و سازوکارهای ایجاد ثبات وامنیت بین‌المللی؛ رویکرد تئوریک تغییر در نظام بین‌الملل

نویسنده

چکیده

توزیع متفاوت قدرت میان بازیگران صحنه روابط بین‌المللی، همواره آنان را در وضعیت نابرابری نسبت به یکدیگر قرار داده که این مسئله خود ناشی از سطح متفاوت توسعه فی‌مابین بوده و لذا آنها را به تلاشی مضاعف در جهت کاهش این شکاف سوق داده است. دراین میان مکانیسم برقراری ثبات و امنیت برای تمامی بازیگران به ویژه آنهایی که دارای سهم بیشتری از قدرت‌اند بسیار حیاتی است. بدون تردید تغییر قواعد نظام بر کَم و کیف برداشت بازیگران نسبت به انتخاب آن دسته از مکانیسم‌هایی که در برقراری ثبات و امنیت بین‌‌المللی، منافع بیشتری را برای آنان تأمین کند، بسیار مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها