کنوانسیون 1949، توریسم جنسی و آسیب‌های ناشی از قاچاق زنان

نویسنده

چکیده

قاچاق زنان را می‌توان بدین ترتیب تعریف کرد: «حرکت دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت‌های بهره‌کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی به منظور سود به کار‌گیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت‌های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین.» در حالی که در بیشتر موارد قربانیان قاچاق بدون میل و رضایت خود به دست قاچاقچیان گرفتار می‌آیند، در برخی موارد نیز قربانیان با هدف یافتن کاری پرسود درخارج از کشور، سرزمین خود را ترک می‌گویند و در این راه فریب برخی بنگاه‌های جهانگردی و کاریابی و یا دیگر قاچاقچیان را می‌خورند و سرانجام ناخواسته به سرنوشتی شوم گرفتار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها