مطالعه موردی کارکرد کمیسیون حقوق بشر؛ راهبرد رژیم پهلوی در زمینه‌ی حقوق بشر

نویسنده

چکیده

پرداختن به این موضوع که چرا در زمان رژیم شاه، ایران در کمیسیون حقوق بشر هیچگاه به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته نشد، سؤالی است که در این تحقیق می‌خواهیم به آن پاسخ گوییم؛ اهمیت آن نیز به این دلیل است که امروزه بسیاری از کشورها، روابط اقتصادی و سیاسی خود را با دیگر کشورها مشروط به رعایت حقوق بشر می‌کنند. البته پرداختن به این موضوع که آیا «حقوق بشر در کشوری رعایت می‌شود یا نه؟» بستگی به بررسی وضعیت حقوق بشر دارد که توسط ارگان‌های بین‌المللی انجام می‌شود، مانند کمیسیون حقوق بشر که از جمله ارگان‌های اصلی سازمان ملل متحد است.

کلیدواژه‌ها