تحلیل تجربه کره؛ سیاست صنعتی در آینه بهره‌وری کل عوامل

نویسنده

چکیده

تجزیه و تحلیل بهره‌وری به منزله‌ی ابزاری برای تعیین فعالیت تولید در یک بخش خاص صنعتی است که در قالب نسبت عوامل خروجی (output) به ورودی (input) بیان می‌گردد. بهره‌وری را همچنین می‌توان به بهره‌وری کل عوامل و بهره‌وری تک‌تک عوامل طبقه‌بندی کرد. محاسبه‌ی بهره‌وری تک‌تک عوامل برای اندازه‌گیری کارایی فعالیت تولید با توجه به یک عامل خاص تولید سرمایه یا نیروی کار مورد استفاده قرار می‌گیرد و با عنوان بهره‌وری سرمایه یا بهره‌وری نیروی کار نمایش داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها