سخنرانی دکتر فیروزه خلعت‌بری در مرکز تحقیقات استراتژیک؛ درآمدی بر تدوین استراتژی توسعه صنعتی

نویسنده

چکیده

تشکر می‌کنم از فرصتی که در اختیار من قرار گرفت. می‌دانیم که در ده سال منتهی به 1356- یعنی در یک دهه به‌طور متوسط- درآمد سرانة ما 30% بالای متوسط دنیا بوده است، ولی هر یک از دهه‌های بعد را که در نظر بگیریم. یعنی یک دهه که بد و خوب نفت هم توی آن بیاید، درآمد سرانة ما دست کم سی‌درصد زیر متوط دنیا می‌شود. این امر نشان می‌دهد که یک تحول بنیادی اتفاق افتاده است و این تحول بنیادی قابل تعمق است. برای ریشه‌یابی وضعیت برمی‌گردیم و به گذشته نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که اقتصاد تک‌محصولی بودیم و امروز نیز هستیم. هیچ تردیدی نداریم که در دوره‌هایی دنیا به ما بد کرده و درآمدمان پایین افتاده، یعنی سرانة نفتمان پایین افتاده است. با وجود این، در یک دهه و یک دورة طولانی‌تر چنین گفته‌ای قابل دفاع نیست