رابطه تهدیدها با امنیت در دنیای جهانی شده؛ امنیت و عدم امنیت

نویسنده

چکیده

کلمه‌ی امنیت مأخوذ از کلمه لاتینی Securitas است که از Securus به معنای «فراغت از نگرانی» گرفته شده است. بنابراین امنیت وضعیت یا حالت رهایی از تهدیدات زیانبار است. در یک کتاب دو جلدی که اخیراً توسط دانشگاه دفاع ملی آمریکا درباره جهانی شدن و امنیت ملی منتشر شده است، یکی از نویسندگان این معنای اساسی از امنیت را ارائه کرد: «برای افراد، گروهها و ملت‌ها، امنیت همیشه به معنای آزادی پیگیری یک‌شیوه زندگی آزادانه انتخاب شده‌ی بدون خطر، بدون دخالت (دیگران) و فارغ از دغدغه است