در جایگزینی گفتمان وفاق ملی بجای امنیت ملی؛ احزاب و قوم‌گرایی

نویسنده

چکیده

عصری را که در آن زیست می‌کنیم عصر «جهانی ‌شدن» نامیده‌اند. علت نام‌گذاری به گسترش ارتباطات جهانی باز‌می‌گردد. پیشرفت خیره‌کننده تکنولوژی‌های ارتباطی، جهان فراخ ما را به دهکده‌ای جهانی تبدیل نموده و به همین دلیل، آگاهی اجتماعی و عمومی ساکنان کره زمین افزایش یافته و امروزه ما شاهد انفجار انتظارات هستیم. بررسی روند این مسئله در مورد قومیت‌ها و گروه‌های قومی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه این ام نگرانی دولت‌ها را از حاکمیت و وحدت ملی خود برانگیخته است. از آن جا که گروه‌های قومی در طول تاریخ وارث محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی عمده بودند. دغدغه و نگرانی امنیتی افزایش می‌یابد