اقتصاد ایران در سال 82 از منظر نماگرهای آینده‌نگر

نویسندگان

چکیده

نماگرهای ادوار تجاری در سه دسته نماگرهای آینده‌نگر، همزمان و گذشته نگر بر مبنای تئوری ادوار تجاری در دهه 1980 توسط کشورهای OECD توسعه داده شده است. این نماگرها، نماگرهایی هستند که با ادوار تجاری (اقتصاد) در اقتصاد ارتباط معنی‌داری دارند. در حال حاضر از 11 نماگر آینده نگر، 4 نماگر همزمان و 7 نماگر گذشته نگر به عنوان مهم‌ترین نماگرهای ادوار تجاری در ادبیات موضوع تحقیق نام برده می‌شود