تحلیلی به روش همجمعی عوامل مؤثر بر تقاضای اسکناس و مسکوک در ایران

نویسندگان

چکیده

به‌طور کلی پول و سیاست‌های پولی نقش مهمی در تعیین سطح فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد تعادل و رهایی از بحران‌های اقتصادی ایفا می‌کند. بنابراین اگر دولت بتواند در کنار سایر ابزارهای سیاستی، حجم پول را به نحو مؤثری تحت کنترل خود درآورد و آن را برای تأمین اهداف یاد شده، هدایت کند، حصول این اهداف دور از دسترس نخواهد بود. یکی از عواملی که کنترل دولت بر حجم پول را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مقدار اسکناس و مسکوک نگهداری شده توسط مردم است. افزایش حجم اسکناس و مسکوک نگهداری شده توسط مردم ضریب فزاینده پول و عرضه را کاهش می‌دهد