روسیه و بازار جهانی نفت

چکیده

بازار جهانی نفت در فاصله زمانی 2000 تا 2002 و تحت تأثیر عوامل مختلف، شرایط با ثباتی را تجربه نکرده است و به عقیده بسیاری از کارشناسان نفتی و محافل سیاستگذاری و مطالعات انرژی جهانی، چشم‌انداز روشنی برای آن در کوتاه‌مدت نمی‌توان تصور کرد. در ایجاد چنین شرایطی عوامل متعددی تأثیر‌گذار می‌باشد، اما متغیری که به طور خاص آینده بازار نفت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، سیاست‌ها و برنامه‌های نفتی روسیه است. این سیاست‌ها و برنامه‌ها بدون تردید برخلاف منافع اوپک و در جهت ارتقای جایگاه روسیه در بازار جهانی نفت تحلیل می‌شود و تا آنجا پیش می‌رود که حتی آینده‌ای مبهم و منفعل برای اوپک در بازار جهانی نفت پیش‌بینی می‌گردد. این مقاله با فرض نقش مؤثر روسیه در بازار جهانی آینده نفت درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که روسیه در حال حاضر چه جایگاهی در بازار انرژی دارد؟ دیدگاه رهبران روسیه به بازار جهانی نفت چیست؟ اختلاف روسیه و اوپک از چه عوامل و متغیرهایی ریشه می‌گیرد؟ روسیه چگونه بر بازار تأثیر می‌گذارد و این تأثیرگذاری ناشی از چه عواملی است؟