امریکا و بحران نظام جهانی

نویسنده

چکیده

ایالات متحده امریکا به عنوان قدرتمندترین کشور در نظام اقتصاد بین‌الملل قبل و بعد از جنگ جهانی دوم، در دوران پس از جنگ اقدام به ایجاد تقویت و گسترش نظم هژمونیک چندجانبه‌گرا نمود. این نظم که با تکیه بر کارکرد رژیم‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی بین‌المللی ایجاد شد و رشد کرد با بهره‌مندی از حمایت‌های بی‌دریغ ایالات متحده امریکا از طریق پرداخت هزینه‌های کارکرد آن به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود