بررسی سطح نخبگان سیاسی؛ موانع ذهنی و روانی همگرایی در خاورمیانه

نویسنده

چکیده

واژه‌هایی نظیر «وحدت» و «همبستگی» بیش از هرجای دیگر، در خاورمیانه کاربرد دارند. «وحدت جهان اسلام»، «امت واحد اسلامی»، «همبستگی عربی» از اصطلاحاتی است که به وفور در ادبیات سیاسی-اجتماعی این منطقه به کار می‌رود. رسیدن به سطحی از همکاری پایدار و تحقق همگرایی در میان کشورهای خاورمیانه از دغدغه‌های اساسی منطقه در دهه‌های گذشته بوده است. مخصوصاً در عصری که «منطقه‌گرایی» به عنوان شقّی از بدیهی‌ترین استراتژی‌های توسعه و نیز روشی معمول برای جستجوی امنیت پایدار در نزد دولت-کشورها از جایگاه رفیعی برخوردار شده است