درنگی در کارویژه‌های پارک‌های علمی شهرکهای تحقیقاتی در جستجوی حلقه رابط دانشگاه و صنعت

نویسنده

چکیده

طی سه دهه گذشته، علم و تکنولوژی پیشرفتی بی‌سابقه داشته است. این پیشرفت با گسترش نمایان فعالیت‌های تحقیق و توسعه، هم از نظر وسعت و دامنه و هم از نظر عمق و ژرفایی همراه بوده و تغییراتی را در الگوهای سازمانی این فعالیت‌ها پدید آورده که حاصلش تخصص بالاتر و همکاری بیشتر بوده است. به‌علاوه، فعالیت‌ها از مرحله پژوهش ناب و اساسی و زیربنایی، به مرحله تجاری کردن آنها طی گامهای متعددی صورت گرفته است