تبلیغات سیاسی رسانه‌ها در انتخابات هشتم

نویسنده

چکیده

یکی از ارتباط‌شناسان معاصر به نام جی ‌بلومر دربارة تبلیغات سیاسی در انتخابات می‌گوید: هر انتخابات، یک رویداد ویژه، غیرقابل تکرار و کاملاً قطعی است که در نامزدهای انتخاباتی و تودة مردم، بیش از هر زمان دیگری، در معرض حجم وسیعی از ارتباطات سیاسی قرار می‌گیرند. ویژه بودن انتخابات، غیرقابل تکرار بودن آن و در واقع خصلت منحصر به فردبودن هر انتخابات، سبب می‌شود که نتوان براحتی نظریة خاصی را در حوزة علوم ارتباطات به عنوان مبنای مطالعة عملکرد تبلیغات سیاسی انتخاباتی خاص- از جمله هشتمین انتخابات ریاست جمهوری ایران- قرارداد و شاید علت آن، خصلت، میان رشته‌ای بودن تبلیغات سیاسی است که از یک‌سو به دلیل جایگاه ارتباطات و رسانه‌ها در آن، به ارتباطات و از سوی دیگر به دلیل رفتارهای سیاسی، به علوم سیاسی وابسته است؛ معمولاً نظریه‌های مستقل هریک از دو حوزة علوم ارتباطات و علوم سیاسی، متمرکز بربخشی از پدیده می‌شوند نه تمامی آن