پُست‌مدرنیزه کردن امنیت

نویسنده

چکیده

استیفن والت در مقایسه‌ای که اینک معروف است، در سال 1991 «تجدید حیات مطالعات امنیتی» را پیش‌بینی کرد. در این مورد حق با او بود، البته علی‌رغم دلایل اشتباهش، تأکید وی از این عرصه و رشته مبتنی بر بنیادهای استوار ادعایی، همگرایی (Convergence) تئوریک، صحت سیاستگذاری و غلبه اهل علم بر تعهدات ایدئولوژیک در داخل آن. والت برای حفظ این حد اعلای پیشرفت دلگرم‌کننده، آشکارا علیه گمراه‌کنندگی رویکردهای «پُست‌مدرن» هشدار می‌دهد فقط رویکردهایی می‌توانند این رشته را به ورطه ‌«اطناب و گفتمان لذت‌جویانه‌ای بکشانند که از جهان واقعی بریده‌اند