مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت

نویسنده

چکیده

امنیت از جمله کالاهایی است که برای تولید آن، هر نوع سرمایه‌گذاری در هر مقطعی قابل توجیه می‌باشد. با این وجود، امنیت مفهومی است که همواره از تحدید در قالب واژه‌ها گریزان بوده و چنان ظرفیتی دارد که همبسته با محملها، معنا و صورت خاصی می‌یابد. هرچند نباید فراموش نمود که دولتها، سهم فراوانی در تعیین مصادیق این مفهوم برای خود قایل هستند. جدا از این مباحث بر اساس تجربیات جوامع بشری می‌توان اذعان داشت که استفاده از ابزارهای دفاعی/نظامی همواره به عنوان راه‌کاری مؤثر مدنظر بوده است. لیکن به نظر می‌رسد مکانیزم مزبور نتوانسته امنیتی جامع را ایجاد کند