مصلحت از نظر اهل سنت

نویسنده

چکیده

مفهوم و اقسام مصلحت ; مصلحت را باید از جلمه مسائل مرتبط با نظریة مقاصد شریعت به شمار آورد. نظریه‌ای که در نقابل با تئوری تعلیل‌ناپذیری احکام و افعال خداوند، احکام شرعی را معطوف به مقاصدی مطلوب می‌داند و تفاصیل احکام را طرق تحقق مقاصد عامة شریعت می‌شمارد. طرفداران این نظریه دربارة انواع و اوصاف اهداف و مقاصد موردنظر شارع به تفصیل سخن گفته‌اند و مقاصد متعددی چون تحقق ارزش‌های واالای انسانی، حفظ حقوق و آزادی‌های فردی، تهذیب و تربیت اخلاقی، نظم، امنیت و عدالت اجتماعی و پالایش و پیراستگی فرد از بدیها و پلیدیها برای شریعت شمرده‌اند;