امنیت خلیج فارس از نگاه آمریکا و اروپا

نویسنده

چکیده

سیار خوشوقتم که در جمع پژوهشگران و دانشوران ایرانی حضور دارم. در فرصتی که در اختیار اینجانب هست می‌کوشم موضوع امنیت خلیج فارس را حول دو محور کلی: دیدگاه اروپایی و دیدگاه آمریکایی ارائه کند و سپس در ادامه سعی خواهم کرد هر محور را در چهار موضوع فرعی، شامل ایران، عراق، اسرائیل و روند صلح و نهایتاً مسئله امنیت خلیج فارس مورد بررسی قرار دهم.

کلیدواژه‌ها