چشم‌اندازهای جغرافیایی در عصر جهانی شدن

نویسنده

چکیده

دولت‌های ملی؛ مرزها و قومیت‌ها; تضعیف دولت‌های ملی، کم‌رنگ شدن مرزهای بین‌المللی، افول تدریجی حاکمیت و ایجاد مجدد دولت‌-شهرها پدیده‌هایی است که در آینده، جغرافیای سیاسی جهان را که براساس نظام بین‌الملل شکل یافته است، دچار دگرگونی خواهد ساخت. تاکنون اهمیت دولت‌های ملی به اندازه‌ای بوده است که برخی صاحب‌نظران حیات و مرگ انسان‌ها را در چارچوب آن شناسایی می‌کردند.

کلیدواژه‌ها